top of page

孔  孚

圣钟岩下


七十三寺山钟齐鸣

独它不出一声


风来叩寂

惊起一窝野蜂


            1987.4.25

万佛顶一瞥


火山岩上

站一小草


似乎在听什么

在思想什么


            1987.3.21

峨眉的风


它喜欢音乐

吹三千灵窍

还是位书法家

善写狂草


似乎又有些孩子气

摸一下佛头就跑

              1987.3.21

bottom of page